Ma si po’ perdire accussi?

 • Za Cuncittina , un suo commento dopo Catania-Trapani
 • Unn’è, unni s’inniu ? Ratimillu chi ci moddu un iocu focu di tappine!!! Unni si ?
 • Stia calma zia ! Cos’è successo ? Perché non risponde alla mia domanda ?
 • Sintisse a mia, assà s’arrassa picchì puru pi lei ci nni su tappine. L’avia lassate sutta u lettu na sti prime iurnate e martiri sira li sdivacai nu televisure e m’appiru a tenire picchì u stava ittannu n’terra cu tuttu u mobbile ! Ma si po’? Peddire na sta sorti di manera ? Aviamu a vincire e pessimo!.
 • Comunque perdere con il Catania ci può stare ?
 • Citta e puru mente ma no accussi? Nu primu tempu c’era na squadra sula chi ghiucava : a nostra , autru chi corazzata Catania chi a mi parse chiossae na varca pi piscare cicireddu. Si avrebbissimo chiuruto il pimo tempo due e zero un c’era nenti di rire e mmecce …
 • Invece ?
 • Il sig.Evacue c’arristau u spinnu di mangiarise pasta alla nomma e s’ammnuccau pima un gollo e poi u rigoro. U vitte comu u tirao?  Su ricorda gli europici di calcio quannu l’Italia sciu fora e rigore chi germanesi di Gemmania? Cu sbagliau pi l’italia? Dri ru appagnalupi di Zazzo e Pellò chi ficiru i rincorse abballannu pi fare i sperti e sbagliaru e allura a Catania Evacue risse: iò puru vogghiu passare alla storia di pirita e chi fice ? Pigghiau a rincorsa di Scapuccini e Funtanelle , arrivau moddu moddu nu pallune e tirau un arrunza merda autu ! Disgraziaaaato. Unni si? E ave a rincraziare chi a Catanio un c’era iò na sala stampo doppu a partita, ci avisse fattu ammuccare u microfono a usu cornette algida e muddatu na sventagliata di tappine.
 • Za Cuncittina, anche i più grandi campioni hanno fallito dei rigori.
 • U sacciu, chi ci pare chi nascivi aere? Ma Evacue un n’è a prima vota chi sbaglia i rigore e quindi u tignusu chi pi stavota c’arrisparmiu i tappine, quannu u vitte chi doppu chi sbagliu u rigoro Evacue era chiù cunfusu chi pirsuasu ci putia rare na siggitedda o u tirava pu coddu e u mannava sutta u doccio a mangiarise i patatine ca cocca-cola comu risse dru partuallo di telecronisto di Sporti Elevenne ?
 • A parte i due sfortunati episodi , il Trapani non ha meritato la sconfitta.
 • Taliasse , iò s’avissimu pareggiatu m’avisse n’carmalutu, figuramuni chi persimu!!Cetto nel  calcio c’esti una recola non schitta : golla ammuccati, golla pigghiati  e chissa po’ essire una buona esperienza pi picciotti picchì nel primesimo tempo vittimu na squadra chi  fice abbirire comu si ioca o pallune , poi , puttroppamente…. finiu comu finiu.
 • Tra l’altro , cara zia, abbiamo subito dei gol…particolari
 • Patticolari rice lei? Di fare n’turciuniare le uredda ! U rigoro pi iddi un nu sacciu si c’era picchì u nostru era vutato e accianco ;  si avissimu avutu a VARRA secunnu mia un nu ravano. U secunnu gollo fu na mezza minchiatuna da difesa e purtireddu nostru Dino , chi comunque finu a ora ha stato biavo, putia fare megghiu e nu tezzo gollo ficimu a gara a cu fa chiossai bacarate. Tappinate a tutta a difesa allura ! A fatta
 • Che consiglio sente di dare a mister Italiano?
 • U tignusu meu sciu nirvusu e appe raggiune, nescire chi punta da Catanio avisse statu n’autra cosa ma ora pinsamu a prossima partita contro il Rieto , na squadra chi in casa perde e fora fa risurtati. Ciccamu di un pinzare o fattu chi persimu e riprentiamo comu si fussimu nu primu tempo da partita di Catanio unni avissimu misu sutta a cuegghiè . Niaurtri semu chissi e no a squadra du secunnu tempu . Ricurdamunillo e ricurdativillo signori iucatura mei !Comunquo l’haiu rittu e u ricu arrè: pinsannu a socch’eramu st’estate e chi comu ricia quarcuna ” aviamu a galleggiare “, emu a essire cuntente  ma non è che stu Catanio chi dicinu esti uno squatrune mi parsi sa soccu. Criremuci sempre e sempre fozza TRAPANEEEEEEE